dimecres, 8 de setembre de 2010

dimecres, 31 de març de 2010

El baleàric

També podem escoltar una mica de baleàric... A veure quants trets dialectals encerteu. Mira el vídeo següent


dimarts, 30 de març de 2010

El rossellonès


M'ha semblat que no estaria malament escoltar una mica de català en alguna varietat que no sigui el central, així que us penjo aquest video per tal que pareu orella... Només heu de cliclar sobre l'enllaç següent:


http://www.tv3.cat/videos/1094849


dilluns, 15 de febrer de 2010

REFORCEM LA DIÈRESI

1.- Poseu els accents i les dièresis que calguin a les paraules següents:

geniut,linguistica, ruinos, veins, agraissiu, conduiria, medium,peuc
diuretic, reincidir, suicidar, Lluis, aquarium, reull, ambigues,
antiimperial, europeista, fortuit, quocient

2.- Completa aquestes sèries de verbs:

arribar -------- arribem arribaríem arribava arribin arribat
copiar
conduir
enviar
obeir
traduir

3.- Escriviu els accents i les dièresis als mots de les frases següents que n’hagin de dur:

1. El consol suis va agrair la col•laboracio dels jesuites.
2. En Lluis fa un programa diurn de radio. Avui parlara de la influencia economica de la venda de cocaina en els paisos del tercer mon.
3. Si conduissim amb mes prudencia, no hi hauria tants accidents de transit.
4. L’empresari, que s’havia arruinat, estava amoinat per la quota que li havien atribuit.
5. No se per que estan tan preocupats els de l’associacio de veins.
6. L’eloquencia i la fluidesa de la noia biscaina em van influir satisfactoriament.
7. M’amoina que hi hagi tanta gent demanant almoina.
8. Han beneit tothom, fins i tot els mes beneits.


Com sempre, les solucions, a sota....
geniüt,lingüística, ruïnós, veïns, agraíssiu, conduiria, mèdium,peüc
diürètic, reincidir, suïcidar, Lluís, aquàrium, reüll, ambigües,
antiimperial, europeista, fortuït, quocient

arribar -------- arribem arribaríem arribava arribin arribat
copiar --------- copiem copiaríem copiava copiïn copiat
conduir ------- conduïm conduiríem conduïa conduïssin conduït
enviar -------- enviem enviaríem enviava enviïn enviat
obeir --------- obeïm obeiríem obeïa obeeixin obeït
traduir ------- traduïm traduiríem traduïa tradueixin traduït


1. El cònsol suís va agrair la col•laboració dels jesuïtes.
2. En Lluís fa un programa diürn de ràdio. Avui parlarà de la influència econòmica de la venda de cocaïna en els països del tercer món.
3. Si conduíssim amb més prudència, no hi hauria tants accidents de trànsit.
4. L’empresari, que s’havia arruïnat, estava amoïnat per la quota que li havien atribuït.
5. No sé per què estan tan preocupats els de l’associació de veïns.
6. L’eloqüència i la fluïdesa de la noia biscaïna em van influir satisfactòriament.
7. M’amoïna que hi hagi tanta gent demanant almoina.
8. Han beneït tothom, fins i tot els més beneits.

Pronoms febles

Els pronoms febles substitueixen complements verbals i inclús poden substituir el subjecte en algunes oracions.

FORMES PLENES: me, te, se, ne, nos, vos, lo, los, la , les, li, ho, hi
FORMES ELIDIDES: m’, t’, s’, n’, ens, us, l’, els, l’, les, li, ho, hi
FORMES REFORÇADES: em, et, es, en, ens, us, el, els, la, les, li, ho, hi
FORMES REDUÏDES: ‘m, ‘t, ‘s, ‘n, ‘ns, us, ‘l, ‘ls, la, les, li, ho, hi

Substitució del complement directe.
El CD pot ser substituït en una frase per un pronom feble seguint les indicacions següents:
1a persona 2a persona 3a persona Indeterminat Neutre
sg. EM ET EL, LA
EN HO
pl. ENS US ELS, LES

Si el CD és introduït per l’article determinat, un demostratiu o un possessiu, el pronom que el substituirà prendrà les formes el, la, els, les, segons el gènere i nombre del substantiu.
Si el CD és un substantiu indeterminat i introduït per un quantitatiu, numeral o article indeterminat, aleshores serà substituït pel pronom en.
Quan el CD és tota una oració o està representat pels mots neutres això allò, aleshores el substituïm pel pronom ho.

Substitució del complement indirecte.
La substitució del CI per un pronom feble es fa seguint les indicacions següents:
1a persona 2a persona 3a persona
sg. EM ET LI
pl. ENS US ELS

*** En combinacions de dos pronoms, quan l’un és CD i és representat per EL, LA, ELS, LES, i l’altre és CI i és representat per LI, aquest darrer canvia la forma en HI:

EL + LI L’HI
LA + LI LA HI
ELS+ LI ELS HI
LES+ LI LES HI


Substitució dels complements circumstancials.
La substitució per pronoms dels complements circumstancials del verb es fa per mitjà dels pronoms hi o en, segons els casos següents:
* Si el complement és de manera o d’una altra mena introduït per una preposició que no sigui de: pronom HI.
* Si el complement va introduït per la preposició de (i no és de manera): pronom EN.

Substitució de l’atribut o predical nominal.
La substitució de l’atribut és tal com segueix:
* Quan el complement atribut és determinat, es substitueix per les formes EL, LA, ELS, LES, atenent el gènere i el nombre del nucli.
* Quan el complement atribut és indeterminat, el substituïm per HO.
* Si volem ressaltar l’atribut o bé l’atribut va precedit d’un mot que ens indica quantitat exacta, el podem substituir pel pronom EN, però a condició de repetir-lo separat per una coma: Que fresc ets!...........................Que n’ets, de fresc!
Eren cinc caçadors....................De caçadors, n’eren cinc

EXERCICIS

Substitueix els complements en negreta pels pronoms febles corresponents.

1. Deixo les eines a aquells homes.

2. El capità paga el sou als mariners.

3. Dóna això al noi.

4. Fiqueu els mocadors al calaix.

5. El masover porta pomes a la mestressa.

6. La portera explica als veïns el que ha passat.

7. No m’ha volgut donar el permís.

8. La mare corda les sabates als nens.
.
9. Després portarem més cadires a la sala d’actes.
.
10. He pregat al pare que hi accedís.

11. Fes arribar la bata al seu destinatari.

12. Paga el sou al mariner.

13. Direm al teu amic que no has vingut.

14. Deixarem les joguines als nens.

15. Duen els paquets a Correus.

16. Deixeu pa a ca l’Andreu.

17. Donarem les medalles al teu germà.

18. Traurem la pols del calaix.

19. Comprarem les samarretes als teus veïns.
.
20. Pengeu-vos les etiquetes.

21. Agafa els fulls al teu company.

22. Tira’ns la pilota.


A SOTA TROBAREU LES SOLUCIONS
1. ELS LES Deixo .

2. El capità ELS EL paga .

3. Dóna -LI-HO.

4. Fiqueu -LOS-HI.

5. El masover LI'N porta .

6. La portera ELS HO explica.

7. No ME L'ha volgut donar. No ha volgut donar-ME'L

8. La mare ELS LES corda .
.
9. Després N'HI portarem més.
.
10. LI HO He pregat.

11. Fes-LA-HI arribar. Fes arribar-LA-HI.

12. L'HI Paga. Paga-L'HI.

13. LI HO direm.

14. ELS LES deixarem.

15. ELS HI duen.

16. Deixeu-N'HI.

17. ELS HI donarem.

18. LA'N traurem.

19. ELS LES comprarem.
.
20. Pengeu-vos-LES.

21. Agafa'LS-HI.

22. Tira’ns-LA.

diumenge, 7 de febrer de 2010

REFORCEM ELS DIACRÍTICS

Què us sembla si ens mirem els diacrítics? Aquí en trobareu uns quants... i uns quants forats per omplir!

són/son
Després d'esmorzar faré un ...
Ara ... les deu
Aquest matí tinc molta ...

mà/ma
Diu ... tia que vinguis
Hi té la ... trencada
S'ha torçat la ...

véns/vens
Si no ... ara mateix, farem tard
Això també ho ... ?
Veig que ... en metro

és/es
Aquella dona ... ben morena
M'han dit que ... diu Pere
... pren el cafè amb sacarina

té/te
Només ... una camisa
M'agrada el ... amb llet
...., ja t'ho regalo

bé/be
Encara no està.... del tot
No és el mateix un ... que un cabrit
Cada vegada li surt més ....
.....; i tu, què penses fer?

pèl/pel
Aquest gat té el .... ben negre
Passeu .... camí del mig
Van arribar .... lloc més impensat
No té ... a la cua

néts/nets
Encara no té els plats ....
Té uns ... que ja són molt grans
Nosaltres som ... i polits
Estava voltat dels fills i dels ...

més/mes
Porta ... aigua
T'estimo ... a tu
Elles són ... cosines
Aquest ... té trenta dies

mòlt, mòlta/ molt, molta
Té ... paciència amb tu
Sempre compra el cafè ...
Posa-hi canyella ....
Aquest pastís és .... bo


ENS MIREM LES SOLUCIONS? ANEU BAIXANT EL CURSOR I LES TROBAREUsón/son
Després d'esmorzar faré un SON
Ara SÓN les deu
Aquest matí tinc molta SON

mà/ma
Diu MA tia que vinguis
Hi té la MÀ trencada
S'ha torçat la MÀ

véns/vens
Si no VÉNS ara mateix, farem tard
Això també ho VENS ?
Veig que VÉNS en metro

és/es
Aquella dona ÉS ben morena
M'han dit que ES diu Pere
ES pren el cafè amb sacarina

té/te
Només TÉ una camisa
M'agrada el TE amb llet
TÉ , ja t'ho regalo

bé/be
Encara no està BÉ del tot
No és el mateix un BE que un cabrit
Cada vegada li surt més BÉ
BÉ ; i tu, què penses fer?

pèl/pel
Aquest gat té el PÈL ben negre
Passeu PEL camí del mig
Van arribar PEL lloc més impensat
No té PÈL a la cua

néts/nets
Encara no té els plats NETS
Té uns NÉTS que ja són molt grans
Nosaltres som NETS i polits
Estava voltat dels fills i dels NÉTS

més/mes
Porta MÉS aigua
T'estimo MÉS a tu
Elles són MES cosines
Aquest MES té trenta dies

mòlt, mòlta/ molt, molta
Té MOLTA paciència amb tu
Sempre compra el cafè MÒLT
Posa-hi canyella MÒLTA
Aquest pastís és MOLT bo

REFORCEM ACCENTS (ESDRÚIXOLES)

Aquesta vegada va d'esdrúixoles... Preparats? Doncs, som-hi!

Tarifes electriques
Anima de la colla
Musica classica
Una altra epoca
Formula magica
Maquina espatllada
Tecnica complicada
La bruixola del mariner
Mesura els centimetres
La polvora mullada
De maniga llarga
Pagines d'anuncis
Clinica privada
El premi de la tombola
Han tancat la fabrica
Molts quilometres


QUÈ? VOLEU COMPROVAR LA SOLUCIÓ? DONCS JA SABEU, MIREU A SOTA.Tarifes elÈctriques
Ànima de la colla
MÚsica clÀassica
Una altra Època
FÓrmula mÀgica
MÀquina espatllada
TÈcnica complicada
La brÚixola del mariner
Mesura els centÍmetres
La pÓlvora mullada
De mÀniga llarga
PÀgines d'anuncis
ClÍnica privada
El premi de la tÓmbola
Han tancat la fÀbrica
Molts quilÒmetres

REFORCEM ACCENTS (PLANES)

Anem a veure uns quants accents plans... Sort!

Un suc acid
Circuit electric
Una feina facil
Moment critic
Sembla un hipopotam
Col·legi public
Mal d'estomac
L'ultim pis
Em fa fastic
Un dia esplendid
Pressec madur
Animal docil
Demanaran un prestec
Estava pal·lid
Va correr a atrapar-lo
Poble pacific
Postres de music
Telefon mobil
Semafor vermell
No volia creixer


I A SOTA TROBAREU LES SOLUCIONS...
Un suc Àcid
Circuit elÈctric
Una feina fÀcil
Moment crÍtic
Sembla un hipopÒtam
Col·legi pÚblic
Mal d'estÓmac
L'Últim pis
Em fa fÀstic
Un dia esplÈndid
PrÉssec madur
Animal dÒcil
Demanaran un prÉstec
Estava pÀl·lid
Va cÓrrer a atrapar-lo
Poble pacÍfic
Postres de mÚsic
TelÈfon mÒbil
SemÀfor vermell
No volia crÉixer

REFORCEM ACCENTS (AGUDES)

Escriu l'accent apropiat als mots que n'hagin de dur:

Excursio divertida
Era gairebe fosc
Operacio llarga
Doneu-li allo
Ho mires del reves
El meu cosi Ramon
Un mati boiros
Caldo espes
Un ximpanze africa
Coneix tots els camins
Matalas tou
Pure de patates
Quin cami seguirem?
No hi ha ningu
Jo tambe vindre
Un lleo america

I ARA PODEU COMPROVAR ELS ENCERTS I LES ERRADES...ExcursiÓ divertida
Era gairebÉ fosc
OperaciÓ llarga
Doneu-li allÒ
Ho mires del revÉs
El meu cosÍ Ramon
Un matÍ boirÓs
Caldo espÈs
Un ximpanzÉ africÀ
Coneix tots els camins
MatalÀs tou
PurÉ de patates
Quin camÍ seguirem?
No hi ha ningÚ
Jo tambÉ vindrÉ
Un lleÓ americÀ

dissabte, 2 de gener de 2010

Cacera de tresors: Els dialectes del català

Arribem a l'última part del treball que tenim entre mans. Ja hem vist la història de la nostra llengua i la seva evolució i ara que ja som al 2010 només ens cal veure el seu estat actual. Per això farem una cacera de tresors..., no cal fer-nos pirates, no, només cal que seguiu les meves instruccions. PREPARATS? Doncs, som-hi!

En primer lloc us trobareu un seguit de preguntes que heu de contestar, per acabar amb la gran pregunta final, on haureu de demostrar que heu assolit els continguts bàsics del tema.

Per poder fer aquestes tasques no estareu sols, trobareu “pistes” per a realitzar-les en l’apartat recursos. I per acabar us explico com valoraré la vostra feina a avaluació.

Un cop acabat el treball em podeu lliurar la resposta a la gran pregunta en paper o penjar-la al bloc.

PREGUNTES

En primer lloc heu de realitzar un mapa del domini lingüístic de la llengua catalana i marcar la divisió dels dos grans blocs dialectals.

També haureu d'assenyalar quina és la diferència bàsica entre els dos blocs.

Després haureu de fer el mateix amb les divisions subdialectals dels dos grans blocs, posant-hi els noms de cadascun dels dialectes al seu lloc i explicant les característiques més significatives.LA GRAN PREGUNTA

Ha arribat el moment de la gran pregunta: heu d'esbrinar en quin dialecte està escrit cadascun d'aquests textos que us poso aquí sota. Ànims i molta sort!Text núm.1

Li vaig fer sa foto en es mirador des Gorg Blau. A baix, s'aigo blavíssima pareixia esperar es moment d'engolir-lo.

Text núm.2

He deixat ma mare sola a Xàtiva al carrer Blanc. La meua mare sempre espera que jo torne com abans.

Text núm.3

Pep: Treu-te de seguida les espardenyes i no m'embrutes lo terra de fang, que aquesta tarda l'hai fregat!

Text núm.4

Mentrestant les dues mullers fartes a ne poguer pas més de se veure així blavejades, se trencaven el cap a cercar un enginy per se treure la per.


RECURSOS

Ja us he dit que no estaríeu sols... Per poder contestar aquestes preguntes disposeu, en primer lloc, del vostre llibre de text (unitats 8,9 i 10) i us deixo uns enllaços on podreu trobar més material:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Dialecte

http://ca.wikipedia.org/wiki/Dialectes_del_catal%C3%A0

http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/dialectologia/textos.htm

http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/dialectologia/quadrecomparatiu.htm

http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/dialectologia/general.htm


AVALUACIÓ

Els vostres treballs seran avaluats tenint en compte el següent criteri:

  • Resposta a les preguntes: 30% de la nota.
  • Resposta a la gran pregunta: 50% de la nota.
  • Adeqüitat i concreció de les respostes:20% de la nota.

GUIA DIDÀCTICA

Aquesta cacera de tresors està pensada per l'alumnat de 1r d'ESO de llengua catalana. Es treballarà en grups de quatre alumnes en tres sessions a l'aula d'informàtica.

En aquest treball ens interessa veure les diferents varietats dialectals del català i valorar-les totes com a legítimes i igualment correctes, així com adonar-nos que hem de respectar aquestes diferències, perquè, al cap i a la fi, totes acompleixen la finalitat de la llengua: la comunicació.