dimarts, 3 d’abril de 2012

Parlem català

Encara no m'he oblidat d'aquest bloc. I això n'és un exemple...

dimecres, 8 de setembre de 2010

dimecres, 31 de març de 2010

El baleàric

També podem escoltar una mica de baleàric... A veure quants trets dialectals encerteu. Mira el vídeo següent


dimarts, 30 de març de 2010

El rossellonès


M'ha semblat que no estaria malament escoltar una mica de català en alguna varietat que no sigui el central, així que us penjo aquest video per tal que pareu orella... Només heu de cliclar sobre l'enllaç següent:


http://www.tv3.cat/videos/1094849


dilluns, 15 de febrer de 2010

REFORCEM LA DIÈRESI

1.- Poseu els accents i les dièresis que calguin a les paraules següents:

geniut,linguistica, ruinos, veins, agraissiu, conduiria, medium,peuc
diuretic, reincidir, suicidar, Lluis, aquarium, reull, ambigues,
antiimperial, europeista, fortuit, quocient

2.- Completa aquestes sèries de verbs:

arribar -------- arribem arribaríem arribava arribin arribat
copiar
conduir
enviar
obeir
traduir

3.- Escriviu els accents i les dièresis als mots de les frases següents que n’hagin de dur:

1. El consol suis va agrair la col•laboracio dels jesuites.
2. En Lluis fa un programa diurn de radio. Avui parlara de la influencia economica de la venda de cocaina en els paisos del tercer mon.
3. Si conduissim amb mes prudencia, no hi hauria tants accidents de transit.
4. L’empresari, que s’havia arruinat, estava amoinat per la quota que li havien atribuit.
5. No se per que estan tan preocupats els de l’associacio de veins.
6. L’eloquencia i la fluidesa de la noia biscaina em van influir satisfactoriament.
7. M’amoina que hi hagi tanta gent demanant almoina.
8. Han beneit tothom, fins i tot els mes beneits.


Com sempre, les solucions, a sota....
geniüt,lingüística, ruïnós, veïns, agraíssiu, conduiria, mèdium,peüc
diürètic, reincidir, suïcidar, Lluís, aquàrium, reüll, ambigües,
antiimperial, europeista, fortuït, quocient

arribar -------- arribem arribaríem arribava arribin arribat
copiar --------- copiem copiaríem copiava copiïn copiat
conduir ------- conduïm conduiríem conduïa conduïssin conduït
enviar -------- enviem enviaríem enviava enviïn enviat
obeir --------- obeïm obeiríem obeïa obeeixin obeït
traduir ------- traduïm traduiríem traduïa tradueixin traduït


1. El cònsol suís va agrair la col•laboració dels jesuïtes.
2. En Lluís fa un programa diürn de ràdio. Avui parlarà de la influència econòmica de la venda de cocaïna en els països del tercer món.
3. Si conduíssim amb més prudència, no hi hauria tants accidents de trànsit.
4. L’empresari, que s’havia arruïnat, estava amoïnat per la quota que li havien atribuït.
5. No sé per què estan tan preocupats els de l’associació de veïns.
6. L’eloqüència i la fluïdesa de la noia biscaïna em van influir satisfactòriament.
7. M’amoïna que hi hagi tanta gent demanant almoina.
8. Han beneït tothom, fins i tot els més beneits.

Pronoms febles

Els pronoms febles substitueixen complements verbals i inclús poden substituir el subjecte en algunes oracions.

FORMES PLENES: me, te, se, ne, nos, vos, lo, los, la , les, li, ho, hi
FORMES ELIDIDES: m’, t’, s’, n’, ens, us, l’, els, l’, les, li, ho, hi
FORMES REFORÇADES: em, et, es, en, ens, us, el, els, la, les, li, ho, hi
FORMES REDUÏDES: ‘m, ‘t, ‘s, ‘n, ‘ns, us, ‘l, ‘ls, la, les, li, ho, hi

Substitució del complement directe.
El CD pot ser substituït en una frase per un pronom feble seguint les indicacions següents:
1a persona 2a persona 3a persona Indeterminat Neutre
sg. EM ET EL, LA
EN HO
pl. ENS US ELS, LES

Si el CD és introduït per l’article determinat, un demostratiu o un possessiu, el pronom que el substituirà prendrà les formes el, la, els, les, segons el gènere i nombre del substantiu.
Si el CD és un substantiu indeterminat i introduït per un quantitatiu, numeral o article indeterminat, aleshores serà substituït pel pronom en.
Quan el CD és tota una oració o està representat pels mots neutres això allò, aleshores el substituïm pel pronom ho.

Substitució del complement indirecte.
La substitució del CI per un pronom feble es fa seguint les indicacions següents:
1a persona 2a persona 3a persona
sg. EM ET LI
pl. ENS US ELS

*** En combinacions de dos pronoms, quan l’un és CD i és representat per EL, LA, ELS, LES, i l’altre és CI i és representat per LI, aquest darrer canvia la forma en HI:

EL + LI L’HI
LA + LI LA HI
ELS+ LI ELS HI
LES+ LI LES HI


Substitució dels complements circumstancials.
La substitució per pronoms dels complements circumstancials del verb es fa per mitjà dels pronoms hi o en, segons els casos següents:
* Si el complement és de manera o d’una altra mena introduït per una preposició que no sigui de: pronom HI.
* Si el complement va introduït per la preposició de (i no és de manera): pronom EN.

Substitució de l’atribut o predical nominal.
La substitució de l’atribut és tal com segueix:
* Quan el complement atribut és determinat, es substitueix per les formes EL, LA, ELS, LES, atenent el gènere i el nombre del nucli.
* Quan el complement atribut és indeterminat, el substituïm per HO.
* Si volem ressaltar l’atribut o bé l’atribut va precedit d’un mot que ens indica quantitat exacta, el podem substituir pel pronom EN, però a condició de repetir-lo separat per una coma: Que fresc ets!...........................Que n’ets, de fresc!
Eren cinc caçadors....................De caçadors, n’eren cinc

EXERCICIS

Substitueix els complements en negreta pels pronoms febles corresponents.

1. Deixo les eines a aquells homes.

2. El capità paga el sou als mariners.

3. Dóna això al noi.

4. Fiqueu els mocadors al calaix.

5. El masover porta pomes a la mestressa.

6. La portera explica als veïns el que ha passat.

7. No m’ha volgut donar el permís.

8. La mare corda les sabates als nens.
.
9. Després portarem més cadires a la sala d’actes.
.
10. He pregat al pare que hi accedís.

11. Fes arribar la bata al seu destinatari.

12. Paga el sou al mariner.

13. Direm al teu amic que no has vingut.

14. Deixarem les joguines als nens.

15. Duen els paquets a Correus.

16. Deixeu pa a ca l’Andreu.

17. Donarem les medalles al teu germà.

18. Traurem la pols del calaix.

19. Comprarem les samarretes als teus veïns.
.
20. Pengeu-vos les etiquetes.

21. Agafa els fulls al teu company.

22. Tira’ns la pilota.


A SOTA TROBAREU LES SOLUCIONS
1. ELS LES Deixo .

2. El capità ELS EL paga .

3. Dóna -LI-HO.

4. Fiqueu -LOS-HI.

5. El masover LI'N porta .

6. La portera ELS HO explica.

7. No ME L'ha volgut donar. No ha volgut donar-ME'L

8. La mare ELS LES corda .
.
9. Després N'HI portarem més.
.
10. LI HO He pregat.

11. Fes-LA-HI arribar. Fes arribar-LA-HI.

12. L'HI Paga. Paga-L'HI.

13. LI HO direm.

14. ELS LES deixarem.

15. ELS HI duen.

16. Deixeu-N'HI.

17. ELS HI donarem.

18. LA'N traurem.

19. ELS LES comprarem.
.
20. Pengeu-vos-LES.

21. Agafa'LS-HI.

22. Tira’ns-LA.

diumenge, 7 de febrer de 2010

REFORCEM ELS DIACRÍTICS

Què us sembla si ens mirem els diacrítics? Aquí en trobareu uns quants... i uns quants forats per omplir!

són/son
Després d'esmorzar faré un ...
Ara ... les deu
Aquest matí tinc molta ...

mà/ma
Diu ... tia que vinguis
Hi té la ... trencada
S'ha torçat la ...

véns/vens
Si no ... ara mateix, farem tard
Això també ho ... ?
Veig que ... en metro

és/es
Aquella dona ... ben morena
M'han dit que ... diu Pere
... pren el cafè amb sacarina

té/te
Només ... una camisa
M'agrada el ... amb llet
...., ja t'ho regalo

bé/be
Encara no està.... del tot
No és el mateix un ... que un cabrit
Cada vegada li surt més ....
.....; i tu, què penses fer?

pèl/pel
Aquest gat té el .... ben negre
Passeu .... camí del mig
Van arribar .... lloc més impensat
No té ... a la cua

néts/nets
Encara no té els plats ....
Té uns ... que ja són molt grans
Nosaltres som ... i polits
Estava voltat dels fills i dels ...

més/mes
Porta ... aigua
T'estimo ... a tu
Elles són ... cosines
Aquest ... té trenta dies

mòlt, mòlta/ molt, molta
Té ... paciència amb tu
Sempre compra el cafè ...
Posa-hi canyella ....
Aquest pastís és .... bo


ENS MIREM LES SOLUCIONS? ANEU BAIXANT EL CURSOR I LES TROBAREUsón/son
Després d'esmorzar faré un SON
Ara SÓN les deu
Aquest matí tinc molta SON

mà/ma
Diu MA tia que vinguis
Hi té la MÀ trencada
S'ha torçat la MÀ

véns/vens
Si no VÉNS ara mateix, farem tard
Això també ho VENS ?
Veig que VÉNS en metro

és/es
Aquella dona ÉS ben morena
M'han dit que ES diu Pere
ES pren el cafè amb sacarina

té/te
Només TÉ una camisa
M'agrada el TE amb llet
TÉ , ja t'ho regalo

bé/be
Encara no està BÉ del tot
No és el mateix un BE que un cabrit
Cada vegada li surt més BÉ
BÉ ; i tu, què penses fer?

pèl/pel
Aquest gat té el PÈL ben negre
Passeu PEL camí del mig
Van arribar PEL lloc més impensat
No té PÈL a la cua

néts/nets
Encara no té els plats NETS
Té uns NÉTS que ja són molt grans
Nosaltres som NETS i polits
Estava voltat dels fills i dels NÉTS

més/mes
Porta MÉS aigua
T'estimo MÉS a tu
Elles són MES cosines
Aquest MES té trenta dies

mòlt, mòlta/ molt, molta
Té MOLTA paciència amb tu
Sempre compra el cafè MÒLT
Posa-hi canyella MÒLTA
Aquest pastís és MOLT bo