dilluns, 15 de febrer de 2010

Pronoms febles

Els pronoms febles substitueixen complements verbals i inclús poden substituir el subjecte en algunes oracions.

FORMES PLENES: me, te, se, ne, nos, vos, lo, los, la , les, li, ho, hi
FORMES ELIDIDES: m’, t’, s’, n’, ens, us, l’, els, l’, les, li, ho, hi
FORMES REFORÇADES: em, et, es, en, ens, us, el, els, la, les, li, ho, hi
FORMES REDUÏDES: ‘m, ‘t, ‘s, ‘n, ‘ns, us, ‘l, ‘ls, la, les, li, ho, hi

Substitució del complement directe.
El CD pot ser substituït en una frase per un pronom feble seguint les indicacions següents:
1a persona 2a persona 3a persona Indeterminat Neutre
sg. EM ET EL, LA
EN HO
pl. ENS US ELS, LES

Si el CD és introduït per l’article determinat, un demostratiu o un possessiu, el pronom que el substituirà prendrà les formes el, la, els, les, segons el gènere i nombre del substantiu.
Si el CD és un substantiu indeterminat i introduït per un quantitatiu, numeral o article indeterminat, aleshores serà substituït pel pronom en.
Quan el CD és tota una oració o està representat pels mots neutres això allò, aleshores el substituïm pel pronom ho.

Substitució del complement indirecte.
La substitució del CI per un pronom feble es fa seguint les indicacions següents:
1a persona 2a persona 3a persona
sg. EM ET LI
pl. ENS US ELS

*** En combinacions de dos pronoms, quan l’un és CD i és representat per EL, LA, ELS, LES, i l’altre és CI i és representat per LI, aquest darrer canvia la forma en HI:

EL + LI L’HI
LA + LI LA HI
ELS+ LI ELS HI
LES+ LI LES HI


Substitució dels complements circumstancials.
La substitució per pronoms dels complements circumstancials del verb es fa per mitjà dels pronoms hi o en, segons els casos següents:
* Si el complement és de manera o d’una altra mena introduït per una preposició que no sigui de: pronom HI.
* Si el complement va introduït per la preposició de (i no és de manera): pronom EN.

Substitució de l’atribut o predical nominal.
La substitució de l’atribut és tal com segueix:
* Quan el complement atribut és determinat, es substitueix per les formes EL, LA, ELS, LES, atenent el gènere i el nombre del nucli.
* Quan el complement atribut és indeterminat, el substituïm per HO.
* Si volem ressaltar l’atribut o bé l’atribut va precedit d’un mot que ens indica quantitat exacta, el podem substituir pel pronom EN, però a condició de repetir-lo separat per una coma: Que fresc ets!...........................Que n’ets, de fresc!
Eren cinc caçadors....................De caçadors, n’eren cinc

EXERCICIS

Substitueix els complements en negreta pels pronoms febles corresponents.

1. Deixo les eines a aquells homes.

2. El capità paga el sou als mariners.

3. Dóna això al noi.

4. Fiqueu els mocadors al calaix.

5. El masover porta pomes a la mestressa.

6. La portera explica als veïns el que ha passat.

7. No m’ha volgut donar el permís.

8. La mare corda les sabates als nens.
.
9. Després portarem més cadires a la sala d’actes.
.
10. He pregat al pare que hi accedís.

11. Fes arribar la bata al seu destinatari.

12. Paga el sou al mariner.

13. Direm al teu amic que no has vingut.

14. Deixarem les joguines als nens.

15. Duen els paquets a Correus.

16. Deixeu pa a ca l’Andreu.

17. Donarem les medalles al teu germà.

18. Traurem la pols del calaix.

19. Comprarem les samarretes als teus veïns.
.
20. Pengeu-vos les etiquetes.

21. Agafa els fulls al teu company.

22. Tira’ns la pilota.


A SOTA TROBAREU LES SOLUCIONS
1. ELS LES Deixo .

2. El capità ELS EL paga .

3. Dóna -LI-HO.

4. Fiqueu -LOS-HI.

5. El masover LI'N porta .

6. La portera ELS HO explica.

7. No ME L'ha volgut donar. No ha volgut donar-ME'L

8. La mare ELS LES corda .
.
9. Després N'HI portarem més.
.
10. LI HO He pregat.

11. Fes-LA-HI arribar. Fes arribar-LA-HI.

12. L'HI Paga. Paga-L'HI.

13. LI HO direm.

14. ELS LES deixarem.

15. ELS HI duen.

16. Deixeu-N'HI.

17. ELS HI donarem.

18. LA'N traurem.

19. ELS LES comprarem.
.
20. Pengeu-vos-LES.

21. Agafa'LS-HI.

22. Tira’ns-LA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada